پوستر فیلم  اصل 31

اصل 31

سریالایرانی
.21دقیقه
مستند «اصل 31» در گفتگو با کارشناسان، به سیاست های تامین مسکن در ایران و طی دولت های مختلف می پردازد. در این مسیر به دیدگاه های مختلف دولتی در زمینه رفع فقر و محرومیت هم اشاره می شود، دیدگاه هایی که گاه متضاد با واقعیت های موجود در جامعه بوده اند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال اصل 31

خلاصه محتوا

مستند «اصل 31» در گفتگو با کارشناسان، به سیاست های تامین مسکن در ایران و طی دولت های مختلف می پردازد. در این مسیر به دیدگاه های مختلف دولتی در زمینه رفع فقر و محرومیت هم اشاره می شود، دیدگاه هایی که گاه متضاد با واقعیت های موجود در جامعه بوده اند.