پوستر فیلم  اصل 31

اصل 31

Asle 31

سریالایرانی
.21دقیقه
مستند «اصل 31» در گفتگو با کارشناسان، به سیاست های تامین مسکن در ایران و طی دولت های مختلف می پردازد. در این مسیر به دیدگاه های مختلف دولتی در زمینه ر...

تصاویر و جزییات سریال اصل 31

 سریال اصل 31
 سریال اصل 31
 سریال اصل 31
 سریال اصل 31
 سریال اصل 31

عوامل سازنده سریال اصل 31

درباره سریال اصل 31

مستند «اصل 31» در گفتگو با کارشناسان، به سیاست های تامین مسکن در ایران و طی دولت های مختلف می پردازد. در این مسیر به دیدگاه های مختلف دولتی در زمینه رفع فقر و محرومیت هم اشاره می شود، دیدگاه هایی که گاه متضاد با واقعیت های موجود در جامعه بوده اند.