پوستر فیلم  محی الدین

محی الدین

Mohiuddin

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «محی الدین» روایت زندگی آیت الله «حائری شیرازی» است و به شرح احوالات و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایشان می پردازد.

عوامل سازنده مستند محی الدین

درباره مستند محی الدین

مستند «محی الدین» روایت زندگی آیت الله «حائری شیرازی» است و به شرح احوالات و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایشان می پردازد.