پوستر فیلم  داییش

داییش

مستندایرانی
.23دقیقه
در مستند «داییش» به روابط اجتماعی میان افراد یک خانواده و مشکلات بین آن ها از زبان دختر بچه کوچک خانواده و تفاوت فاصله های طبقاتی میان افراد جامعه می پردازد.

عوامل سازنده مستند داییش

خلاصه محتوا

در مستند «داییش» به روابط اجتماعی میان افراد یک خانواده و مشکلات بین آن ها از زبان دختر بچه کوچک خانواده و تفاوت فاصله های طبقاتی میان افراد جامعه می پردازد.