پوستر فیلم  یادداشت های عراق

یادداشت های عراق

مستندایرانی
.9دقیقه
مستند «یادداشت های عراق» یادداشت های یک زائر اربعین است که وقایع و دیده هایش را به تصویر می کشد.

عوامل سازنده مستند یادداشت های عراق

حسام اسلامی
حسام اسلامی
نسیم مرعشی

خلاصه محتوا

مستند «یادداشت های عراق» یادداشت های یک زائر اربعین است که وقایع و دیده هایش را به تصویر می کشد.