پوستر فیلم  همه چیز از دست رفته

همه چیز از دست رفته

.1ساعت و38دقیقه
فیلم «همه چیز از دست رفته است» روایتی از تلاش انسان برای زنده ماندن در برابر طبیعت است. ملوانی پیر برای دریانوردی به اقیانوس رفته، ناگهان یک کشتی تجاری با قایق او برخورد می کند. در طول این حادثه، مرد همه چیزش را از دست می دهد و این «از دست دادن» آن قدر ادامه می یابد تا دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم همه چیز از دست رفته

عوامل سازنده فیلم همه چیز از دست رفته

J.C. Chandor
Neal DodsonAnna Gerb
J.C. Chandor
Alex Ebert
Pete Beaudreau

خلاصه محتوا

فیلم «همه چیز از دست رفته است» روایتی از تلاش انسان برای زنده ماندن در برابر طبیعت است. ملوانی پیر برای دریانوردی به اقیانوس رفته، ناگهان یک کشتی تجاری با قایق او برخورد می کند. در طول این حادثه، مرد همه چیزش را از دست می دهد و این «از دست دادن» آن قدر ادامه می یابد تا دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند.