پوستر فیلم  نبرد خاموش

نبرد خاموش

Silent Battle

مستندایرانی
.58دقیقه
مستند «نبرد خاموش» روایت فردی است که در سال ۹۱ به دلیل کسری بودجه ناشی از تحریم خرید نفت ایران و گرانی کاغذ از کار بیکار شده و ماه نامه ای که در آن فع...

عوامل سازنده مستند نبرد خاموش

درباره مستند نبرد خاموش

مستند «نبرد خاموش» روایت فردی است که در سال ۹۱ به دلیل کسری بودجه ناشی از تحریم خرید نفت ایران و گرانی کاغذ از کار بیکار شده و ماه نامه ای که در آن فعالیت می کرده تعطیل شده است. او در این مسیر با تردیدهایی مواجه می شود.