پوستر فیلم  سنگ ها را بسته اند

سنگ ها را بسته اند

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «سنگ ها را بسته اند» داستان خانواده ای است که تمام سرمایه خود را برای آموزش و فرآوری ضایعات سنگ ساختمانی در شهری کوچک به میان می گذارند و یک ساله ره صد ساله می روند. این برای عده ای تنگ نظر قابل تحمل نیست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سنگ ها را بسته اند

سیامک مختاری
سیامک مختاری

خلاصه محتوا

مستند «سنگ ها را بسته اند» داستان خانواده ای است که تمام سرمایه خود را برای آموزش و فرآوری ضایعات سنگ ساختمانی در شهری کوچک به میان می گذارند و یک ساله ره صد ساله می روند. این برای عده ای تنگ نظر قابل تحمل نیست.