پوستر فیلم  سنگ ها را بسته اند

سنگ ها را بسته اند

Sangha ra Bastehand

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «سنگ ها را بسته اند» داستان خانواده ای است که تمام سرمایه خود را برای آموزش و فرآوری ضایعات سنگ ساختمانی در شهری کوچک به میان می گذارند و یک سال...

تصاویر و جزییات مستند سنگ ها را بسته اند

 مستند سنگ ها را بسته اند
 مستند سنگ ها را بسته اند
 مستند سنگ ها را بسته اند
 مستند سنگ ها را بسته اند
 مستند سنگ ها را بسته اند

عوامل سازنده مستند سنگ ها را بسته اند

سیامک مختاری
سیامک مختاری

درباره مستند سنگ ها را بسته اند

مستند «سنگ ها را بسته اند» داستان خانواده ای است که تمام سرمایه خود را برای آموزش و فرآوری ضایعات سنگ ساختمانی در شهری کوچک به میان می گذارند و یک ساله ره صد ساله می روند. این برای عده ای تنگ نظر قابل تحمل نیست.