نور جهان
بستن
پوستر فیلم  نور جهان

نور جهان

مستندایرانی
.9دقیقه
مستند «نورجهان» روایت گر زندگی زنی روستایی است که به مدت سیزده سال از شوهر جانبازش نگهداری کرده است. شوهر وی قدرت تکلم و حرکت نداشته و نگهداری از او کاری مشکل بوده که این زن با ایثارگری و فداکاری این کار را انجام داده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند نور جهان

خلاصه محتوا

مستند «نورجهان» روایت گر زندگی زنی روستایی است که به مدت سیزده سال از شوهر جانبازش نگهداری کرده است. شوهر وی قدرت تکلم و حرکت نداشته و نگهداری از او کاری مشکل بوده که این زن با ایثارگری و فداکاری این کار را انجام داده است.