نور جهان
بستن
پوستر فیلم  نور جهان

نور جهان

World Light

مستندایرانی
.9دقیقه
مستند «نورجهان» روایت گر زندگی زنی روستایی است که به مدت سیزده سال از شوهر جانبازش نگهداری کرده است. شوهر وی قدرت تکلم و حرکت نداشته و نگهداری از او ک...

تصاویر و جزییات مستند نور جهان

 مستند نور جهان
 مستند نور جهان
 مستند نور جهان
 مستند نور جهان

عوامل سازنده مستند نور جهان

درباره مستند نور جهان

مستند «نورجهان» روایت گر زندگی زنی روستایی است که به مدت سیزده سال از شوهر جانبازش نگهداری کرده است. شوهر وی قدرت تکلم و حرکت نداشته و نگهداری از او کاری مشکل بوده که این زن با ایثارگری و فداکاری این کار را انجام داده است.