پوستر فیلم  غریبه ای از غرب

غریبه ای از غرب

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «غریبه ای از غرب» در مورد «نورمن فینکلشتاین» و سفر او به لبنان است. او هزینه های زیادی برای اعتقادات خود پرداخته، با این وجود هنوز هم به همدردی با پناهندگان فلسطینی و مقاومت لبنان پایبند است. دوربین فیلم، او را در سفر به اردوگاه های فلسطینی در شمال و روستای «قانا» در جنوب لبنان همراهی می کند.

عوامل سازنده مستند غریبه ای از غرب

موسی کثیری
ناصر شیبانی

خلاصه محتوا

مستند «غریبه ای از غرب» در مورد «نورمن فینکلشتاین» و سفر او به لبنان است. او هزینه های زیادی برای اعتقادات خود پرداخته، با این وجود هنوز هم به همدردی با پناهندگان فلسطینی و مقاومت لبنان پایبند است. دوربین فیلم، او را در سفر به اردوگاه های فلسطینی در شمال و روستای «قانا» در جنوب لبنان همراهی می کند.