پوستر فیلم  دن کیشوت

دن کیشوت

.1ساعت و21دقیقه
فیلم «دن کیشوت» داستان یک نجیب زاده‌ بازنشسته است که برای کمک به مردم و درست کردن کارهای غلط و اشتباه، عازم سفری ماجراجویانه می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دن کیشوت

David BeierDave Dorsey
Vanessa PantleyTarek Tohme
Jordan Ledy

خلاصه محتوا

فیلم «دن کیشوت» داستان یک نجیب زاده‌ بازنشسته است که برای کمک به مردم و درست کردن کارهای غلط و اشتباه، عازم سفری ماجراجویانه می شود.