قاعده بازی
بستن
پوستر فیلم  قاعده بازی

قاعده بازی

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «قاعده بازی» به موضوع تمدن نوین شکل گرفته از سبک زندگی آمریکایی می پردازد. در ادامه با به تصویر کشیدن نظام حکومتی آمریکا نشان می دهد حاکمین این تمدن چگونه با استفاده از رسانه ها به شکل دهی افکار عمومی برای توجیه نظام حکومتی که در دنیا معروف به دموکراسی آمریکایی است و افزایش سود بیشتر توسط هیولاهای اقتصادی دنیا مانند بنیاد راکفلر اشاره می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند قاعده بازی

مصطفی حریری

خلاصه محتوا

مستند «قاعده بازی» به موضوع تمدن نوین شکل گرفته از سبک زندگی آمریکایی می پردازد. در ادامه با به تصویر کشیدن نظام حکومتی آمریکا نشان می دهد حاکمین این تمدن چگونه با استفاده از رسانه ها به شکل دهی افکار عمومی برای توجیه نظام حکومتی که در دنیا معروف به دموکراسی آمریکایی است و افزایش سود بیشتر توسط هیولاهای اقتصادی دنیا مانند بنیاد راکفلر اشاره می شود.