شب بخیر فرمانده
بستن

شب بخیر فرماندهGoodnight Commander

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شب بخیر فرمانده
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «شب بخیر فرمانده» یک خبرنگار جنگی در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده، راه را گم می کند. عدم شناخت او از منطقه و وضعیت بد جوی وی را با مشکلات و شرایط خاصی رو به رو می...