پوستر فیلم  راهی به سوی آزادی

راهی به سوی آزادی

The Path To Freedom

مستندایرانی
.59دقیقه
مستند «راهی به سوی آزادی» به ماجرای آزاد سازی زندانیان خیام در سال 2000 در مرز اسرائیل و لبنان می پردازد که در مورد روزهای زندان با زندانیان صحبت می ش...

عوامل سازنده مستند راهی به سوی آزادی

درباره مستند راهی به سوی آزادی

مستند «راهی به سوی آزادی» به ماجرای آزاد سازی زندانیان خیام در سال 2000 در مرز اسرائیل و لبنان می پردازد که در مورد روزهای زندان با زندانیان صحبت می شود.