پوستر فیلم  سه امپراطوری: رستاخیز اژدها

سه امپراطوری: رستاخیز اژدها

فیلمچینی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «سه امپراطوری: رستاخیز اژدها» بعد از سقوط «امپراطوری هان» اتفاق می افتد. در این زمان چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه «وی» ‏در شمال که توسط «کائو کائوی» خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی «وو» در شرق که سردار «سان کوآن» در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که «شو» نامیده شده و در غرب قرار دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم سه امپراطوری: رستاخیز اژدها

عوامل سازنده فیلم سه امپراطوری: رستاخیز اژدها

Daniel Lee
Tae-won JeongDong Yu
Ho Leung LauDaniel Lee
Henry Lai

خلاصه محتوا

فیلم «سه امپراطوری: رستاخیز اژدها» بعد از سقوط «امپراطوری هان» اتفاق می افتد. در این زمان چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه «وی» ‏در شمال که توسط «کائو کائوی» خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی «وو» در شرق که سردار «سان کوآن» در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که «شو» نامیده شده و در غرب قرار دارد.