پوستر فیلم  چرا سوریه

چرا سوریه

Why Syria

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «چرا سوریه» دلیل شروع بحران سوریه و منافع اقتصادی کشورهای حامی تروریسم از جمله آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه نیز به دو موضوع ترانزی...

تصاویر و جزییات مستند چرا سوریه

 مستند چرا سوریه
 مستند چرا سوریه
 مستند چرا سوریه
 مستند چرا سوریه
 مستند چرا سوریه

عوامل سازنده مستند چرا سوریه

وحید فراهانی
وحید فراهانی

درباره مستند چرا سوریه

مستند «چرا سوریه» دلیل شروع بحران سوریه و منافع اقتصادی کشورهای حامی تروریسم از جمله آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه نیز به دو موضوع ترانزیت انرژی و مسیرهای ترانزیت زمینی می پردازد.