پوستر فیلم  خزانه

خزانه

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «خزانه» داستان یک دانش آموخته نابغه مهندسی به نام «تام» است. زمانی که او مطلع می شود که یک گنج گمشده افسانه ای قرار است فقط در مدت 10 روز در گاوصندوق بانک نگهداری شود، همراه با «والتر» فروشنده هنرهای کاریزماتیک، نقشه مفصلی را برای به دست آوردن آن طراحی می کنند. آن ها فقط 105 دقیقه فرصت دارند تا از غفلت کارکنان بانک استفاده کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم خزانه

Jaume Balagueró
Arnau Bataller
David Gallart

خلاصه محتوا

فیلم «خزانه» داستان یک دانش آموخته نابغه مهندسی به نام «تام» است. زمانی که او مطلع می شود که یک گنج گمشده افسانه ای قرار است فقط در مدت 10 روز در گاوصندوق بانک نگهداری شود، همراه با «والتر» فروشنده هنرهای کاریزماتیک، نقشه مفصلی را برای به دست آوردن آن طراحی می کنند. آن ها فقط 105 دقیقه فرصت دارند تا از غفلت کارکنان بانک استفاده کنند.