پوستر فیلم  پرواز در آب

پرواز در آب

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «پرواز در آب» به زندگی گروهی از جانبازان قطع نخاع و قطع عضو شیرازی می پردازد که پس از جنگ تحمیلی، گروه غواصی تشکیل می دهند و بعد از گذراندن دوره های آموزشی، رکوردهای بین المللی جدیدی را به نام خود ثبت می کنند.

عوامل سازنده مستند پرواز در آب

خلاصه محتوا

مستند «پرواز در آب» به زندگی گروهی از جانبازان قطع نخاع و قطع عضو شیرازی می پردازد که پس از جنگ تحمیلی، گروه غواصی تشکیل می دهند و بعد از گذراندن دوره های آموزشی، رکوردهای بین المللی جدیدی را به نام خود ثبت می کنند.