پوستر فیلم  تلکه

تلکه

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «تلکه» به مبحث جنجالی رشوه در سیستم اداری ایران پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر بررسی فساد اداری در فعالیت های عمرانی و ساختمان سازی قرار داده است که به نوعی با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت و... مرتبط است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند تلکه

مسعود کارگر
مسعود کارگر
مهدی انصاری

خلاصه محتوا

مستند «تلکه» به مبحث جنجالی رشوه در سیستم اداری ایران پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر بررسی فساد اداری در فعالیت های عمرانی و ساختمان سازی قرار داده است که به نوعی با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت و... مرتبط است.