پوستر فیلم  خوان هشتم

خوان هشتم

مستندایرانی
.37دقیقه
مستند «خوان هشتم» درباره دو جوان مجرد ایرانی است که تصمیم گرفته اند به لبنان سفر کنند. یکی از آن ها به دلیل سخت بودن ازدواج در ایران و شرایط خانوادگی و مالی قصد دارد در لبنان ازدواج کند. دوستش نیز با او همراه شده تا به او کمک کند و این اتفاقات را نیز ثبت نماید.

عوامل سازنده مستند خوان هشتم

خلاصه محتوا

مستند «خوان هشتم» درباره دو جوان مجرد ایرانی است که تصمیم گرفته اند به لبنان سفر کنند. یکی از آن ها به دلیل سخت بودن ازدواج در ایران و شرایط خانوادگی و مالی قصد دارد در لبنان ازدواج کند. دوستش نیز با او همراه شده تا به او کمک کند و این اتفاقات را نیز ثبت نماید.