پوستر فیلم  پاقلات

پاقلات

Paghlat

مستندایرانی
.52دقیقه
«پاقلات» یکی از روستاهای استان فارس است که به خاطر خشکسالی و تغییر اقلیم دچار معضل بی آبی شده بود و مردم از آن جا به شهرهای بزرگ برای زندگی و کار مهاج...

تصاویر و جزییات مستند پاقلات

 مستند پاقلات
 مستند پاقلات
 مستند پاقلات
 مستند پاقلات
 مستند پاقلات

عوامل سازنده مستند پاقلات

درباره مستند پاقلات

«پاقلات» یکی از روستاهای استان فارس است که به خاطر خشکسالی و تغییر اقلیم دچار معضل بی آبی شده بود و مردم از آن جا به شهرهای بزرگ برای زندگی و کار مهاجرت کرده بودند، تا این که در سال 1382 آقای «علی نصیری» توانست تعدادی از سکنه روستا را با خود همراه سازد و تشکلی را تشکیل دهد که به احیای محیط زیست بپردازند.