بیست و هشت پانفیلفPanfilovs 28

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیست و هشت پانفیلف

محصولروسیه
فیلم «بیست و هشت پانفیلف» در سال 1941 و جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. مناطق زیادی از شوروی به دست نازی ها افتاده بود و 28 سرباز روسی باید در خط مقدم به مدت چند روز در مقابل تانک های نازی ها مقاوت می کردند.
Andrey Shalopa
Mikhail Kostylev
Vitaliy Vinogradov