بیست و هشت پانفیلف

Panfilovs 28

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیست و هشت پانفیلف

کارگردان: Kim DruzhininAndrey Shalopa

محصولروسیه
فیلم «بیست و هشت پانفیلف» در سال 1941 و جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. مناطق زیادی از شوروی به دست نازی ها افتاده بود و 28 سرباز روسی باید در خط مقدم به مدت چند روز در مقابل تانک های نازی ها مقاوت می کردند.

عوامل سازنده فیلم بیست و هشت پانفیلف

Andrey Shalopa
Mikhail Kostylev
Vitaliy Vinogradov