پوستر فیلم  بیست و هشت پانفیلف

بیست و هشت پانفیلف

Panfilovs 28

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «بیست و هشت پانفیلف» در سال 1941 و جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. مناطق زیادی از شوروی به دست نازی ها افتاده بود و 28 سرباز روسی باید در خط مقدم به...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم بیست و هشت پانفیلف

Kim DruzhininAndrey Shalopa
Andrey Shalopa
Mikhail Kostylev
Vitaliy Vinogradov

درباره فیلم بیست و هشت پانفیلف

فیلم «بیست و هشت پانفیلف» در سال 1941 و جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. مناطق زیادی از شوروی به دست نازی ها افتاده بود و 28 سرباز روسی باید در خط مقدم به مدت چند روز در مقابل تانک های نازی ها مقاوت می کردند.