پوستر فیلم  فسقلی ها

فسقلی ها

Fesgheliha

مستندایرانی
.9دقیقه
مستند «فسقلی ها» داستان یک گروه جهادی است که می خواهند برای آشتی کودکان با مسجد، در برخی مساجد طرح اعتکاف خانوادگی اجرا کنند.

تصاویر و جزییات مستند فسقلی ها

 مستند فسقلی ها
 مستند فسقلی ها
 مستند فسقلی ها
 مستند فسقلی ها
 مستند فسقلی ها

عوامل سازنده مستند فسقلی ها

امیر منیری

درباره مستند فسقلی ها

مستند «فسقلی ها» داستان یک گروه جهادی است که می خواهند برای آشتی کودکان با مسجد، در برخی مساجد طرح اعتکاف خانوادگی اجرا کنند.