پوستر فیلم  فسقلی ها

فسقلی ها

مستندایرانی
.9دقیقه
مستند «فسقلی ها» داستان یک گروه جهادی است که می خواهند برای آشتی کودکان با مسجد، در برخی مساجد طرح اعتکاف خانوادگی اجرا کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند فسقلی ها

امیر منیری

خلاصه محتوا

مستند «فسقلی ها» داستان یک گروه جهادی است که می خواهند برای آشتی کودکان با مسجد، در برخی مساجد طرح اعتکاف خانوادگی اجرا کنند.