ناموجود

شاه خاموشShah Khamoosh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شاه خاموش

کارگردان: همایون شهنواز

محصولایران
در آغاز جنگ جهانی اول، دولت ایران رسماً اعلام بی طرفی می کند تا کشور را از ویرانی بیش تر در امان نگه دارد، اما طرفین جنگ، به ویژه متفقین از یک سو و متحدین از سوی دیگر اعلام بی طرفی را نادیده می گیرند و ایران را عرصه ی رقابت و کشمکش های سیاسی و نظامی قرار می دهند...
فیلم‌های پیشنهادی