زندانی ها
بستن

زندانی هاExecutions

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زندانی ها
پیش نمایش

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
فیلم «زندانی ها» «طاها» دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل از آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند.
مسعود ده نمکی
بهزاد عبدی