پوستر فیلم  عروس خوش قدم

عروس خوش قدم

فیلمایرانی
.1ساعت و25دقیقه
فیلم «عروس خوش قدم» داستان عروس خوش قدم است که سه شوهر قبلی اش فوت کرده اند و به همین خاطر افسردگی گرفته است. اموالی که از شوهران به او رسیده است، دیگران را برای ازدواج با او ترغیب می کند اما او اموالش را برای کار دیگری خرج می کند.

عوامل سازنده فیلم عروس خوش قدم

خلاصه محتوا

فیلم «عروس خوش قدم» داستان عروس خوش قدم است که سه شوهر قبلی اش فوت کرده اند و به همین خاطر افسردگی گرفته است. اموالی که از شوهران به او رسیده است، دیگران را برای ازدواج با او ترغیب می کند اما او اموالش را برای کار دیگری خرج می کند.