پوستر فیلم  خزان شکوفه ها

خزان شکوفه ها

سریالایرانی
.50دقیقه
مستند «خزان شکوفه ها» عنوان مستندی است که با بررسی نرخ رشد جمعیت و بررسی آمارها و اطلاعات جمعیتی سعی در تحلیل وضعیت جمعیتی امروز ایران دارد. در ادامه به فاکتورهای مختلف جمعیتی و پیامدهای منفی کاهش رشد جمعیت و پیدایش سالخوردگی می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خزان شکوفه ها

روح الله رفیعی
محمدمهدی مطهر
علی رحمانی

خلاصه محتوا

مستند «خزان شکوفه ها» عنوان مستندی است که با بررسی نرخ رشد جمعیت و بررسی آمارها و اطلاعات جمعیتی سعی در تحلیل وضعیت جمعیتی امروز ایران دارد. در ادامه به فاکتورهای مختلف جمعیتی و پیامدهای منفی کاهش رشد جمعیت و پیدایش سالخوردگی می پردازد.