پوستر فیلم  گوردون گوس: زندگی خطرناک

گوردون گوس: زندگی خطرناک

Gordon Goose: Risky Life

انیمیشنلهستانی
.1دقیقه
انیمیشن کوتاه «گوردون گوس: زندگی خطرناک» در مورد «گوردون» غازی است که در زندگی اش ریسک می کند و تصیم می گیرد از محیط امن خود خارج شود.

عوامل سازنده انیمیشن گوردون گوس: زندگی خطرناک

Panoptiqm Studio

درباره انیمیشن گوردون گوس: زندگی خطرناک

انیمیشن کوتاه «گوردون گوس: زندگی خطرناک» در مورد «گوردون» غازی است که در زندگی اش ریسک می کند و تصیم می گیرد از محیط امن خود خارج شود.