پوستر فیلم  مالکیه

مالکیه

Malekiye

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «مالکیه» درباره شهر «مالکیه» در حلب سوریه است که در عرض چند روز تمام مردانش به دست مسلحین تکفیری کشته و سوزانده شدند.

عوامل سازنده مستند مالکیه

محمدباقر شاهین
مجید عزیزی
مهدی مطهر
احمد زایری

درباره مستند مالکیه

مستند «مالکیه» درباره شهر «مالکیه» در حلب سوریه است که در عرض چند روز تمام مردانش به دست مسلحین تکفیری کشته و سوزانده شدند.