پوستر فیلم  سلام

سلام

فیلم کوتاهایرانی
.17دقیقه
فیلم کوتاه «سلام» داستان پسری است که برای سلامتی پدرش که از مدافعان حرم در سوریه است، نذر می کند به هزار نفر سلام کند و برای پیدا کردن افرادی که بتواند به آن ها سلام کند تلاش می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه سلام

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «سلام» داستان پسری است که برای سلامتی پدرش که از مدافعان حرم در سوریه است، نذر می کند به هزار نفر سلام کند و برای پیدا کردن افرادی که بتواند به آن ها سلام کند تلاش می کند.