پوستر فیلم  مامور

مامور

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «مامور» درباره دانش آموز کنجاوی است که به اردویی از طرف مدرسه برای شناخت نیروی امنیتی ساواک اعزام می شود و در آن جا با اتفاقات خاصی روبرو می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه مامور

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «مامور» درباره دانش آموز کنجاوی است که به اردویی از طرف مدرسه برای شناخت نیروی امنیتی ساواک اعزام می شود و در آن جا با اتفاقات خاصی روبرو می شود.