پوستر فیلم  ایرانی‌ های مرتد

ایرانی‌ های مرتد

Apostate Iranians

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «ایرانی های مرتد» به گفتگو با یکی از فرماندهان عراقی که در اوایل جنگ تحمیلی به ایران فرار کرده بود و نیز گفتگو با یکی از سران اسیر شده داعش که د...

عوامل سازنده مستند ایرانی‌ های مرتد

درباره مستند ایرانی‌ های مرتد

مستند «ایرانی های مرتد» به گفتگو با یکی از فرماندهان عراقی که در اوایل جنگ تحمیلی به ایران فرار کرده بود و نیز گفتگو با یکی از سران اسیر شده داعش که در اجرای حکم اعدام ۱۷۰۰ سرباز عراقی دست داشته، پرداخته است و از انگیزه های این دو فرد، در مسیری که در پیش گرفتند و نظرشان در مورد ایران پرسیده می شود.