پوستر فیلم  پرونده ناتمام

پرونده ناتمام

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «پرونده ناتمام» حاصل پژوهشی پنج ساله در یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی است. انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 را روایت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند پرونده ناتمام

خلاصه محتوا

مستند «پرونده ناتمام» حاصل پژوهشی پنج ساله در یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی است. انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 را روایت می کند.