پوستر فیلم  حاج علی

حاج علی

Haj Ali

مستندایرانی
.5دقیقه
مستند «حاج علی» درباره یک جانباز قطع نخاع دفاع مقدس است که فعالیت های اجتماعی گسترده ای از جمله کمک به نیازمندان در خیریه و برپایی مراسمات مذهبی دارد.

عوامل سازنده مستند حاج علی

درباره مستند حاج علی

مستند «حاج علی» درباره یک جانباز قطع نخاع دفاع مقدس است که فعالیت های اجتماعی گسترده ای از جمله کمک به نیازمندان در خیریه و برپایی مراسمات مذهبی دارد.