پوستر فیلم  صبحانه ای برای دو نفر‏

صبحانه ای برای دو نفر‏

فیلمایرانی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «صبحانه ای برای دو نفر» شخصیت اصلی فیلم، یک نویسنده است . نویسنده از نوشتن خسته می شود اما این پایان ماجرای نویسندگی او نیست. دوستش پیش او می آید و از او میخواهد که داستان یک زن جوان و مشهور را بنویسد.

عوامل سازنده فیلم صبحانه ای برای دو نفر‏

خلاصه محتوا

فیلم «صبحانه ای برای دو نفر» شخصیت اصلی فیلم، یک نویسنده است . نویسنده از نوشتن خسته می شود اما این پایان ماجرای نویسندگی او نیست. دوستش پیش او می آید و از او میخواهد که داستان یک زن جوان و مشهور را بنویسد.