پوستر فیلم  قصه ی فیل و الاغ

قصه ی فیل و الاغ

The Story Of The Elephant And The Donkey

مستندایرانی
.56دقیقه
مستند «قصه ی فیل و الاغ» روایتی است از رقابت دو حزب آمریکایی جمهوری خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نماد آنها فیل و الاغ است.

عوامل سازنده مستند قصه ی فیل و الاغ

مهدی نقویان
مهدی نقویان
حسن جعفری

درباره مستند قصه ی فیل و الاغ

مستند «قصه ی فیل و الاغ» روایتی است از رقابت دو حزب آمریکایی جمهوری خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نماد آنها فیل و الاغ است.