پوستر فیلم  گل و بلبل  فرار از قفس

گل و بلبل فرار از قفس

Flowers And Nightingales Escape From The Cage

انیمیشنایرانی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «گل و بلبل، فرار از قفس» روایت صاحب بلبلی است که با همسرش مدام در خانه مشغول دعوا هستند و این باعث می‌شود از رسیدگی به بلبل غافل باشند.

عوامل سازنده انیمیشن گل و بلبل فرار از قفس

مهدی آقاجانی
مهدی آقاجانی

درباره انیمیشن گل و بلبل فرار از قفس

انیمیشن کوتاه «گل و بلبل، فرار از قفس» روایت صاحب بلبلی است که با همسرش مدام در خانه مشغول دعوا هستند و این باعث می‌شود از رسیدگی به بلبل غافل باشند.