پوستر فیلم  ماتادور

ماتادور

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «ماتادور» داستان درگیری یک گروه پلیس حفاظتی با یک گروه تروریستی است. یک آدمک ش حرفه‌ ای ملقب به «ماتادور» که سال ها پیش، از زندان فراری داده ‌شده و به ترکیه گریخته بود. مأموریت می ‌یابد تا با هویت جعلی به ایران بازگشته و یکی از مقامات بلند پایه اروپایی را که برای شرکت در کنفرانسی بین ‌اللملی به تهران آمده، ترور نماید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ماتادور

خلاصه محتوا

سریال «ماتادور» داستان درگیری یک گروه پلیس حفاظتی با یک گروه تروریستی است. یک آدمک ش حرفه‌ ای ملقب به «ماتادور» که سال ها پیش، از زندان فراری داده ‌شده و به ترکیه گریخته بود. مأموریت می ‌یابد تا با هویت جعلی به ایران بازگشته و یکی از مقامات بلند پایه اروپایی را که برای شرکت در کنفرانسی بین ‌اللملی به تهران آمده، ترور نماید.