پوستر فیلم  جنگ پنهان

جنگ پنهان

Jange Penhan

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «جنگ پنهان» به گوشه ای از تبعات جنگ 33 روزه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی روی داده است، می پردازد.

عوامل سازنده مستند جنگ پنهان

درباره مستند جنگ پنهان

مستند «جنگ پنهان» به گوشه ای از تبعات جنگ 33 روزه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی روی داده است، می پردازد.