پوستر فیلم  موزیست

موزیست

Musist

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «موزیست» به نحوه استفاده ابزاری دولت ‌های انگلستان و ایالات متحده آمریکا جهت هدایت و مدیریت اعتراضات جوانان در دهه شصت میلادی اشاره دارد.

عوامل سازنده مستند موزیست

مجید شکاری
محمدجواد اتابکی
مجید شکاری
مجید شکاری

درباره مستند موزیست

مستند «موزیست» به نحوه استفاده ابزاری دولت ‌های انگلستان و ایالات متحده آمریکا جهت هدایت و مدیریت اعتراضات جوانان در دهه شصت میلادی اشاره دارد.