پوستر فیلم  نسخه

نسخه

Prescription

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «نسخه» روایتی از زندگی «سید ضیاءالدین تابعی» پزشک و آسیب‌ شناس تشریحی و بالینی و رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

عوامل سازنده مستند نسخه

درباره مستند نسخه

مستند «نسخه» روایتی از زندگی «سید ضیاءالدین تابعی» پزشک و آسیب‌ شناس تشریحی و بالینی و رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.