پوستر فیلم  ویروس سکولار

ویروس سکولار

Viruse Sekoolar

مستندایرانی
.37دقیقه
مستند «ویروس سکولار» به نسبت دین، کرونا، چالش ها و سوالات بوجود آمده پیرامون مناسک دینی در دوران کرونا می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند ویروس سکولار

 مستند ویروس سکولار
 مستند ویروس سکولار
 مستند ویروس سکولار
 مستند ویروس سکولار
 مستند ویروس سکولار

عوامل سازنده مستند ویروس سکولار

محسن کوقانی
مهدی مطهر
مجید قاسمی

درباره مستند ویروس سکولار

مستند «ویروس سکولار» به نسبت دین، کرونا، چالش ها و سوالات بوجود آمده پیرامون مناسک دینی در دوران کرونا می پردازد.