پسران آجری

Brick Made Boys

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پسران آجری

کارگردان: مجید قاری زاده

محصولایران
فیلم «پسران آجری» «امید» ، «محسن» و «صفا» پسران سرراهی هستند كه در محله ای به نام آجری و با حمایت آقای «اتابكی» بزرگ شده اند. «امید» به «ماهور» دختری كه به او درس زبان فرانسه می داد، دل می بازد.

عوامل سازنده فیلم پسران آجری