پوستر فیلم  پرواز در شب

پرواز در شب

فیلمایرانی
.1ساعت و51دقیقه

این محتوا به درخواست مالک آن، موقتاً از دسترس خارج شده است.

فیلم «پرواز در شب» درباره گردان کمیل به فرماندهی «مهدی نریمان» است. این گردان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش می برد. فشار دشمن آن ها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال می کند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار می افتد و آب و آذوقه داخل کانال جیره بندی می شود.

عوامل سازنده فیلم پرواز در شب

خلاصه محتوا

فیلم «پرواز در شب» درباره گردان کمیل به فرماندهی «مهدی نریمان» است. این گردان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش می برد. فشار دشمن آن ها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال می کند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار می افتد و آب و آذوقه داخل کانال جیره بندی می شود.