آتشبار
بستن
پوستر فیلم  آتشبار

آتشبار

مستندانگلیسی
.1ساعت و35دقیقه
مستند «آتشبار» درباره مردم و هواپیما هایی است که به پیروزی در جنگ جهانی دوم کمک کردند. این مستند از طریق افرادی که شخصاً با این رویدادها در ارتباط بودند، این داستان را مورد بررسی قرار می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند آتشبار

Gareth Dodds John Dibbs
Chris Roe
David Fairhead

خلاصه محتوا

مستند «آتشبار» درباره مردم و هواپیما هایی است که به پیروزی در جنگ جهانی دوم کمک کردند. این مستند از طریق افرادی که شخصاً با این رویدادها در ارتباط بودند، این داستان را مورد بررسی قرار می دهد.