نازیسم
بستن
پوستر فیلم  نازیسم

نازیسم

مستندایرانی
.15دقیقه
مستند «نازیسم» با بررسی یک روستا، استفاده نادرست از آب و تبعات اجتماعی آن را روایت است. در این مستند با بررسی روستای «نازی» که در گذشته از آب فراوان برخوردار بوده و امروز دچار بی آبی شده، به ریشه یابی موضوع کم آبی پرداخته است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند نازیسم

امیرحسین خلیلی
مجید خلیلی

خلاصه محتوا

مستند «نازیسم» با بررسی یک روستا، استفاده نادرست از آب و تبعات اجتماعی آن را روایت است. در این مستند با بررسی روستای «نازی» که در گذشته از آب فراوان برخوردار بوده و امروز دچار بی آبی شده، به ریشه یابی موضوع کم آبی پرداخته است.