نازیسم
بستن
پوستر فیلم  نازیسم

نازیسم

Nazism

مستندایرانی
.15دقیقه
مستند «نازیسم» با بررسی یک روستا، استفاده نادرست از آب و تبعات اجتماعی آن را روایت است. در این مستند با بررسی روستای «نازی» که در گذشته از آب فراوان ب...

تصاویر و جزییات مستند نازیسم

 مستند نازیسم
 مستند نازیسم
 مستند نازیسم
 مستند نازیسم

عوامل سازنده مستند نازیسم

امیرحسین خلیلی
مجید خلیلی

درباره مستند نازیسم

مستند «نازیسم» با بررسی یک روستا، استفاده نادرست از آب و تبعات اجتماعی آن را روایت است. در این مستند با بررسی روستای «نازی» که در گذشته از آب فراوان برخوردار بوده و امروز دچار بی آبی شده، به ریشه یابی موضوع کم آبی پرداخته است.