پوستر فیلم  گل ایرانی

گل ایرانی

فیلم کوتاهایرانی
.4دقیقه
فیلم کوتاه «گل ایرانی» درباره خرید وسایل تولید ایران می باشد.

بازیگران فیلم کوتاه گل ایرانی

عوامل سازنده فیلم کوتاه گل ایرانی

محمدحسین امانی
حسین دارابی
حسین دارابی
علی گورانی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «گل ایرانی» درباره خرید وسایل تولید ایران می باشد.